„Herlitz Kérdőíves Játék”

 Részvételi szabályzat és Adatkezelési tájékoztató

 

Részvételi szabályzat

 

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A „Herlitz Kérdőíves Játék” (minden egyes konkrét játék a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Herlitz Hungária Kft. (székhely: 1225 Budapest, Campona u. 1.; adószám: 10744309-2-43, a továbbiakban: „Szervező”).

2. Az egyes Játékban való részvétel feltételei és módja

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező nagykorú, a Szervező által közzétett kérdőívet kitöltő természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő), aki a Szervező által esetenként a Facebook közösségi oldalon poszt és/vagy a Szervező Facebook, Instagram, TikTok közösségi oldalán, weboldalán, fogyasztói webáruházában vagy Google Adsben megjelenő hír (együttesen a továbbiakban: Kiírás) formájában közzétett kérdőív minden egyes kérdésére egy választ megjelöl és e-mail címét megadja, kivéve a Szervező vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek Ptk. 8:1. § (1) 2. bekezdés szerinti hozzátartozói. A Játékban minden Résztvevő csak egy alkalommal vehet részt.

A Facebook közösségi oldalon való regisztráció, az oldal használata vonatkozásában, a személyes adatok kezelése kapcsán a közösségi oldal üzemeltetőjének szabályai (különösen: https://hu-hu.facebook.com/policies?ref=pf, https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/update, https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/update) minden Résztvevőre vonatkoznak.

Amennyiben a kérdőív Google űrlapok alapú, a Google Űrlapok oldal használata vonatkozásában, a személyes adatok kezelése kapcsán az oldal üzemeltetőjének szabályai (különösen: https://policies.google.com/privacy?gl=US&hl=hu, https://policies.google.com/terms?gl=US&hl=hu) minden Résztvevőre vonatkoznak.

Az egyes Játékot indító Kiírás minden esetben tartalmazza

-          a megválaszolandó kérdőív linkjét;

-          a Játékban való részvételre jogosító, kitöltött kérdőív beküldési határidejét;

-          a Játékban nyerhető nyeremény(eke)t;

-          a nyereménysorsolás időpontját.

A nyereménysorsolásban az a Résztvevő vesz részt, aki

-          az összes megválaszolandó kérdésekre választ adott,

-          megadta e-mail címét a sorsolás érdekében,

-          kommunikációja során másokat nem sért, rossz színben nem tűntet fel.

Aki a Játékban való részvételre és/vagy a közösségi oldalon meghatározott magatartásra vonatkozó szabályokat nem tartja be, azt a Szervező a nyereménysorsolásból kizárja. A Szervező jogosult kizárni a Játékból továbbá azt a Résztvevőt, aki a Játékban tisztességtelen módon, a Részvételi szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

 

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban foglalt részvételi és adatkezelési feltételeket.

 

3. A nyereménysorsolás

A Szervező minden egyes Játék kapcsán a Kiírásban rögzített időben saját székhelyén vagy – amennyiben a lebonyolítás kapcsán adatfeldolgozó bevonására kerül sor és arról a Szervező a kiírással egyidőben tájékoztatást nyújt – az adatfeldolgozó székhelyén véletlenszerű sorsolás útján nem nyilvános nyereménysorsolást tart, amelynek során a nyertes Résztvevő (több nyeremény esetén Résztvevők) e-mail címét állapítja meg.

 

4. A Nyeremény átadása

A Szervező a sorsolás céljából megadott e-mail címre küldött üzenetben a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesít minden egyes nyertes Résztvevőt, amelyre az értesítést követő 8 napon belül a Szervezőnek írt, nem nyilvános válaszában adhatja meg nevét és címét, valamint a kiírásban szereplő terméktípus készleten lévő mintáiból való választást (amennyiben a terméktípus esetében alkalmazandó), amelyre a nyereményt a Szervező a választ követő 8 munkanapon belül postai szolgáltató útján kiküldi. A Szervező a választ megküldő nyertes Résztvevő által privát e-mail üzenetben megadott személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a Játékot lezáró közleményben közzétett keresztnév és településnév, illetve a nyeremény kézbesítése érdekében továbbított személyes adatok kivételével.

Amennyiben valamely nyertes Résztvevő 8 napon belül nem adja meg nevét és postai címét, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszti.

Az adatok hiányosságából/ hibájából (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés) a nyeremény kézbesítésének elmaradásáért, a nyeremény kézbesítésének késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a Játékkal, illetve a nyeremény kézbesítésével kapcsolatban a jelen Szabályzatban rögzítetteken kívül egyéb levelezést nem folytat.

Amennyiben a nyeremény nem volt kézbesíthető, és emiatt a postai szolgáltató visszaküldi a Szervező részére, úgy a nyertes Résztvevő elveszti jogosultságát a nyereményre. A nyeremény újbóli kiküldésére nincs lehetőség.

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.  A nyereményhez tartozó közterhek megfizetési kötelezettségét a Szervező viseli, azonban az esetlegesen felmerülő egyéb költségek az érintett nyertes Résztvevőt terhelik.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Részvételi szabályzatban írt feltételeknek.

A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

5. A Játékkal kapcsolatos információk
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a Játék oldalán és a Szervező weboldalán itt

A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzatot módosítani, azzal, hogy erről a Résztvevőket a fent megjelölt honlapon keresztül tájékoztatni köteles.

A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a közösségi oldal használati szabályai értelmében a Játék semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook közösségi oldal által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

A Szervezőnek a Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával kapcsolatban a jogi út kizárt.

A kommunikációs anyagokon felhasznált fotók csak illusztrációk! A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló hibáért.

Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű tisztességes eljárással ellentétes részvétel gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a Játék bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, korlátlanul a Játék időtartama alatt bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a Játék nem folytatható le a Részvételi szabályzatnak megfelelően. A Játék törlése esetén a Résztvevő a nyereményre jogosulatlannak tekintendő. A Játék módosítása, vagy törlése esetén Szervező, a Résztvevőket a fent megjelölt honlapon keresztül tájékoztatja.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan okozott, a Résztvevőknél felmerülő károkért való felelősséget.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A „Herlitz Kérdőív Játék” (minden egyes konkrét játék a továbbiakban: „Játék”) adatkezelője a Szervező. A Szervező kizárólag a Játék lebonyolításával kapcsolatos adatokat gyűjti és kezeli, a Meta és TikTok közösségi oldalak és a Google Űrlapok oldal adatkezelése – amennyiben egy adott Játék során szolgáltatásaik igénybe vételre kerülnek - ettől független, amelyre a Szervezőnek semmiféle befolyása nincs, és amelyért felelősség nem terheli. A Játék kapcsán közvetlenül a Résztvevők által megadott személyes adatokat a Szervező kizárólag arra használja fel, hogy azokat felhasználva elvégezze a sorsolást és értesítse a nyertest, ezen adatok – a jogszabályi előírásoknak való megfelelőségen kívül – a Szervező semmilyen más célból nem használja fel, azokról sem a Játék alatt, sem a nyereménysorsolást követően nem állít össze semmilyen nyilvántartást.

 

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Cégnév: Herlitz Hungária Kft. (a továbbiakban: „Szervező”)

Levelezési cím: 1225 Budapest, Campona u. 1.

E-mail cím: jatek@herlitz.hu

Telefonszám: 06-1-305-2000

 

2. A Játék lebonyolítása kapcsán végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

 

2.1. A Játék nyertesének kiválasztásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: „Rendelet”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja a Játékban résztvevő Résztvevők közül a kiírás szerinti számú nyertes kiválasztása.

A kezelt adatok köre:

A Játékot indító kiírásban szereplő oldalon található kérdőívet kitöltő Résztvevők keresztneve (megszólításhoz) és e-mail címe (értesítéshez). A Résztvevő válaszait a Szervező kizárólag a hiánytalanul kitöltött kérdőív (valamennyi kérdésre válasz megjelölése és e-mail cím megadása) beküldése esetén kapja meg.

Az adatkezelés időtartama:

A Játékban való nyereménysorolás lezárásáig. A Szervező a nyereménysorsolást a nyeremény sikeres kézbesítésekor zárja le, de legkésőbb a beküldési határidő lejártát követő 30. napon.

Címzettek:

Amennyiben a kiírásban szerepel, a Creatinsta Kft.

(8130 Enying, Radnóti utca 7.; elérhetőség: adatvedelem@creatinsta.agency) mint adatfeldolgozó vesz részt a Játék lebonyolításában, amelyhez WP-oldalt készítenek és működtetnek a Szervező megbízásából.

A Meta és TikTok közösségi oldalak és a Google Űrlapok oldal szolgáltatója, mint az egyes oldalak adatkezelője az általuk közzétett adatkezelési szabályzatokkal, tájékoztatókkal összhangban járnak el abban az esetben, ha a Játék során a Szervező igénybe veszi szolgáltatásaikat, amely tény minden esetben jelzésre kerül a kiírásban.

 

2.2. A nyeremény kiszállításával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A nyeremény kézbesítése érdekében választ megküldő nyertes Résztvevő részére a nyeremény eljuttatása.

A kezelt adatok köre:

A nyertes Résztvevő teljes neve és szállítási címe.

Az adatkezelés időtartama:

 

Amennyiben a nyertes Résztvevő (több nyeremény esetében Résztvevők) válaszolnak a Szervező értesítésére és megadja (megadják) a nyereményátadáshoz szükséges adatokat, információkat (ideértve az esetlegesen választható minták közüli választást is), a Szervező a nyertes Résztvevő (több nyeremény esetében Résztvevők) személyes adatait (nevét és címét) tartalmazó feladási igazolásokat a nyeremény feladását követő 5 év lejártát követő naptári év június 30. napjáig őrzi.

Címzettek:

A nyeremény kiszállításával összefüggő önálló adatkezelői tevékenység:

Postai feladás esetén:

Az adatkezelő megnevezése: Magyar Posta Zrt.

Az adatkezelő levelezési címe: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc

Az adatkezelő elérhetősége: 06-1-767-8282

Futárszolgálat igénybevétele esetén:

Az adatkezelő megnevezése: GLS Hungary Kft.

Az adatkezelő levelezési címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az adatkezelő elérhetősége: 06-29-88-66-70

 

2.3. A kérdőív kitöltésével és egyben a Játékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja, hogy a Szervező a 2.1. pont szerinti sorsolás elvégezze a kérdőívet kitöltők között. A beküldést és így a sorsoláson való részvétel visszaigazolására a Szervező e-mail értesítést küld.

A kezelt adatok köre:

A Játékot indító kiírásban szereplő oldalon közzétett kérdőívre válaszokat megküldő Résztvevő keresztneve és e-mail címe, illetve kérdőív kitöltésének ténye.

Az adatkezelés időtartama:

Az adott Játék lezárását követően 1 hónappal törlésre kerülnek azok az e-mail címek, amelyeket kizárólag a kérdőívek kitöltése kapcsán kezel a Szervező. Amennyiben a Résztvevő a kérdőív kitöltésével egyidejűleg a hírlevelekre is feliratkozott, az általános adatkezelési tájékoztató (https://webshop.herlitz.hu/content/6-adatkezelesi-tajekoztato) a vonatkozó 2.2.10. pontja szerint jár el a Szervező. A nyertesek vonatkozásában a jelen tájékoztató 2.1. és 2.2. pontjai alaklamazandók.

Címzettek:

A WP-oldalak esetében az adatfeldolgozó a Creatinsta (2.1. alatt).

A Google Űrlapok oldal adatkezelője az általa közzétett adatkezelési szabályzatokkal összhangban, személyes adatot saját szabályzata alapján kezel a Szervezőtől függetlenül.

 

2.4. A Résztvevők által adott válaszokkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja, hogy a Szervező kimutatást készítsen termékei kedveltsége, vásárlói preferenciák kapcsán, amely során kizárólag a kérdőívben megjelölt választ tárolja, személyes adathoz, a Résztvevőhöz nem kötötten, statisztikai célra.

A kezelt adatok köre:

A Játékot indító kiírásban szereplő oldalon közzétett kérdőívre válaszokat megküldő Résztvevők válaszaiban megjelölt válasz. A Szervező személyes adatot e körben nem kezel.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat nem tartalmazó kérdőív-válaszokat a Szervező 1 évvel a Játék után törli, azonban az összesített eredményeket megőrzi.

Címzettek:

A WP-oldalak esetében az adatfeldolgozó a Creatinsta (2.1. alatt).

A Google Űrlapok oldal adatkezelője az általa közzétett adatkezelési szabályzatokkal összhangban, személyes adatot saját szabályzata alapján kezel a Szervezőtől függetlenül.

 

2.5. A részvétellel, a Játékkal kapcsolatos tájékoztatáskérések adatkezelése

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja, hogy a Szervező válaszoljon a Játékkal kapcsolatos kérdésekre.

A kezelt adatok köre:

A tájékoztatáskérő e-mail címe és kérdése.

Az adatkezelés időtartama:

Az adott Játék lezárását követően 1 hónappal törlésre kerülnek a tájékoztatáskérések.

Címzettek:

A WP-oldalak esetében az adatfeldolgozó a Creatinsta (2.1. alatt).

A Google Űrlapok oldal adatkezelője az általa közzétett adatkezelési szabályzatokkal összhangban, személyes adatot saját szabályzata alapján kezel a Szervezőtől függetlenül.

 

3. Adatbiztonsági intézkedések

 

A Szervező kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A Szervező oldalait, így a kérdőíves oldalakat is, azonban mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. A Szervező nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó károkért, amelyek az oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból, illetve a kérdőív vagy oldalai létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, az oldalak tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, illetve megsemmisülése következtében keletkeztek.

 

A kezelt adatokat kizárólag a Szervező, valamint alkalmazottai, illetve a Szervező által igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint. Azokat a Szervező harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. A Szervező és az Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá a Szervező, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói a személyes adatokhoz. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor a Szervező kifejezetten figyelembe vette az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 

A Szervező az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ. A Szervező gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében bármely formában történő bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. A Szervező, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A Szervező a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők. A Szervező a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

-       a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

-       a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét (üzemeltetés- és fejlesztésbiztonság, behatolás elleni védelem és felderítés, a jogosulatlan hozzáférés megelőzése);

-       fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani (az adatszivárgás megelőzése; a sérülékenység- és incidenskezelés);

-       az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást (az üzletfolytonosság fenntartása, kártékony kódok elleni védelme, az adatok biztonságos tárolása, továbbítása, feldolgozása, munkavállalóink biztonsági képzése).

 

4. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

 

A Szervező a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát.

A Szervező elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. A Szervező az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Ön, mint érintettet nem áll módjában azonosítani.

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szervező a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg a Szervező, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Ha a Szervező nem tenne intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.2. alatt bővebben).

A Szervező a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervező, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

4.1. Az adatkezelés során Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog:

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Szervezőtől a személyes adatai kezeléséről. A Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat,

illetve Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a Rendelet 15. cikk (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt tartalommal, másolatkérés esetén azonban a Szervező jogosult észszerű mértékű adminisztratív díjat felszámolni;

az adatok helyesbítéséhez való jog:

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy a Szervező a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének a Szervező késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tesz;

az adatok törléséhez való jog:

Önnek lehetősége kérni, hogy a Szervező az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés joga nem terjed ki arra, ha a Szervezőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával összhangban a Szervező jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

A Szervező nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait, így amennyiben elfeledtetéshez való jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási tevékenységet végző adatfeldolgozói vonatkozásában érvényesíti;

az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szervező ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szervező jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.

Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

az adathordozhatósághoz való jog:

mivel a Szervező nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az esetlegesen Önt érintően létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható;

a tiltakozás joga:

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

(i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve

(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 

A Szervező tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.

 

4.2. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint a Szervező megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha a Szervező nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

5. Vegyes rendelkezések

A Játékban résztvevő Résztvevők részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a Játék Részvételi szabályzatát és Adatkezelési tájékoztatóját.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa, amelyet a jelen Részvételi szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató közzétételével azonos módon a kiírással megegyező oldalon tesz elérhetővé.

 

Módosítás hatálybalépése: 2023. február 1.

close Bevásárlókosár
close Bevásárlókosár