Promóciós szabályzat

1. A Promóció nyújtója

A Herlitz Hungária Kft. által különböző felületeken, csatornákon (különösen a Herlitz Facebook, Instagram, TikTok közösségi oldalán, a Herlitz fogyasztói webshopjában vagy már weboldalán, Google Ads-ben vagy a Herlitz hírlevelében)  kiírt promóciók (minden egyes konkrét promóció a továbbiakban: „Promóció”) nyújtója a Herlitz Hungária Kft. (székhely: 1225 Budapest, Campona u. 1.; adószám: 10744309-2-43, a továbbiakban: „Herlitz”).

A Promóció nem minősül szerencsejátéknak, mivel annak törvényi feltételei nem teljesülnek amiatt, hogy a részvételhez pénzt nem kell fizetni, és vagyoni értéket sem kell nyújtani. A Promóció nem minősül továbbá ajándéksorsolásnak sem, mivel nem történik nyilvános húzás és valamennyi résztvevő nyereményben, kedvezményben részesül.

2. Az egyes Promócióban való részvétel feltételei és módja

2.1. A Promócióban kizárólag 18. életévét betöltött személyek vehetnek részt.

2.2. Az adott Promócióban való részvétel feltételeit minden esetben a kiírás tartalmazza.

2.3. Egy adott Promócióban minden résztvevő csak egy alkalommal vehet részt.

2.4. Aki a Promócióban való részvételre vonatkozó szabályokat nem tartja be, azt a Herlitz a Promócióból kizárja. A Herlitz jogosult kizárni a Promócióból továbbá azt a résztvevőt, aki a Promócióban tisztességtelen módon, a Promóciós szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

2.5. A Herlitz kizárólag akkor tekinti érvényesnek a résztvevő részvételét, ha a promóciós feltételeket teljes mértékben, hiánytalanul teljesíti, azoknak maradéktalanul megfelel és a kiírás szerinti cselekmény elvégzésével egyben elfogadja a jelen Promóciós szabályzatot.

2.6. A Herlitz fenntartja magának a jogot arra, hogy a Promócióból azonnali hatállyal kizárja azon résztvevőket, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Promóció szellemével ellentétesen vesznek részt a Promócióban, azzal a céllal, hogy a részesedési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Herlitznek okoztak.

2.7. A Promócióban való részvétel semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb jogait.

2.8. A Promócióból ki vannak zárva a Herlitz, valamint a Promóció szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Promóció időtartama

Az adott Promóció kiírásában meghatározott időtartam mind a Promócióra való jogosultság megszerzése, mind a Promóció szerinti kedvezmény érvényesítése vonatkozásában.

4. Kedvezmények felhasználása

4.1. Az utalvány-nyeremények, kuponok, egyéb kedvezmények kizárólag a Herlitz webshopjában, kizárólag az utalványon vagy kuponon feltüntetett határidőig válthatók be. Abban az esetben, ha a kiírásban és így az utalványon vagy kuponon szerepel, a vásárlás el kell, hogy érje az adott utalványon feltüntetett minimális vásárlási értéket is a beválthatósághoz. 

4.2. A tárgyi juttatást a Herlitz adja át, a Játékos választására, a tárgyi juttatás cseréjére nincs lehetőség.

4.3. Amennyiben a Játékos a tárgyi juttatása átvétele érdekében nem működik együtt, és a juttatás átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul (ideértve, ha a felajánlott tárgyi juttatást nem kéri), a tárgyi juttatás a továbbiakban nem vehető át és a Herlitzet semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a résztvevő a Herlitz-cel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A tárgyi juttatás újbóli átadására nincs lehetőség. 

A Herlitz a tárgyi juttatás kézbesítésével kapcsolatban levelezést nem folytat.

Amennyiben a résztvevő a tárgyi juttatását nem veszi át, illetve a biztosított kedvezménnyel nem él a kiírás szerinti időtartam alatt, azt a továbbiakban a Herlitztől nem követelheti, bármely igényt a Herlitz-cel szemben nem támaszthat.

4.4. A kedvezmény, illetve tárgyi juttatás készpénzre nem váltható.

4.5. A tárgyi juttatáshoz tartozó közterhek megfizetési kötelezettségét a Herlitz viseli.

4.6. A Herlitz a tárgyi juttatás tekintetében szavatosságot nem vállal. A Herlitz a tárgyi juttatás hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. A Herlitz kizárja felelősségét a résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy részvételéből, valamint a nyeremény Herlitznek fel nem róható elvesztéséből, érvényesítésének elmulasztásából vagy késedelméből eredő, a résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

5.2. A Herlitz nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan okozott, a résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget.

5.3. A Herlitz fenntartja a jogot, hogy a Promóciós szabályzatot vagy az adott Promóciót indokolt esetben bármikor, előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal megváltoztassa, kiegészítse, módosítsa vagy törölje. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Herlitz a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

5.4. Amennyiben a Promóciós szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.5. A Herlitz a Promócióval, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat.

Hatálybalépés: 2023. február 1.

close Bevásárlókosár
close Bevásárlókosár